ขยายระยะเวลา สินเชื่อเพื่อเหตุฉุกเฉินโควิด-19 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565  
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด เข้าเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด เข้าเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด
เยี่ยมชม/ดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น จำกัด
เยี่ยมชม/ดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น จำกัด
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด
 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด
เยี่ยมชม/ดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จำกัด
เยี่ยมชม/ดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จำกัด
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำปี 2562
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำปี 2562
 
 
 เกี่ยวกับสหกรณ์
 วิสัยทัศน์สหกรณ์
 วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
 หลักการสหกรณ์
 ผู้ตรวจสอบกิจการ
 คำสั่งสหกรณ์
 บริการของสหกรณ์
 
การเป็นสมาชิกสหกรณ์
วิธีคิดเงินปันผล
การถือหุ้นสหกรณ์
บัญชีธนาคารสหกรณ์
สวัสดิการสมาชิก
ข่าวเงินฝาก
อนุมัติเงินกู้
จำนวนสมาชิก
ยอดเงินฝากสหกรณ์
เอกสารการคำนวณกู้
ข่าวเงินกู้
เงินปันผลและเฉลี่ยคืน
ใบแจ้งหนี้
แบบฟอร์มเอกสาร
 ระเบียบสหกรณ์
 ข้อบังคับสหกรณ์
รายงานกิจการประจำปี
รายงานสถานะทางการเงิน
 ผลการดำเนินการ
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
  คณะกรรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22
  ที่ปรึกษา
  ผู้ตรวจสอบกิจการ
  เจ้าหน้าที่/ฝ่ายจัดการ
 
 ข้อบังคับสหกรณ์
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านพึงพอใจการบริการสหกรณ์ด้านใด
ด้านการเงิน
ด้านการบริการ
ด้านไอทีและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านสินเชื่อ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.233.217.106    
 
ระเบียบสหกรณ์
______________________________________________________________________________________________
ระเบียบสหกรณ์
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด 

1.ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยสมาชิกพ.ศ.2555 อ่านรายละเอียด

2.ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยสมาชิกพ.ศ.2555 (ฉบับที่ 2)  อ่านรายละเอียด

3.ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับการทำงาน พ.ศ.2551 อ่านรายละเอียด

4.ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้กู้เงินและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ 2558  อ่านรายละเอียด

5.ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสาร พ.ศ.2550  อ่านรายละเอียด

6.ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการถือหุ้น พ.ศ. 2552  อ่านรายละเอียด

7.ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2554  อ่านรายละเอียด

9.ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2550  อ่านรายละเอียด

11.ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2552  อ่านรายละเอียด

12.ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยที่ปรึกษา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2545  อ่านรายละเอียด

13.ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2563 อ่านรายละเอียด

14.ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2564

15ระเบียบว่าด้วยวิธีปฎิบัติในการควบคมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ.2564 

16. ระเบียบว่าด้วยการจัดสรรและการจ่ายโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์พ.ศ.2564 

17. ระเบียบว่าด้วนวิธีการเลือกตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้แทนสมาชิกพ.ศ.2564 

18. ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ที่มีหน้าที่หักเงินชำระหนี้สหกรณ์ พ.ศ.2564 

19. ระเบียบว่าด้วย การรับฝากเงินออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ. 2564 

20. ระเบียบว่าด้วย การรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2564 

21. ระเบียบว่าด้วย การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2564 

22. ระเบียบว่าด้วย เงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกหลังวันเกษียณ พ.ศ. 2564 

23. ระเบียบว่าด้วย เงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2564 

24. ระเบียบว่าด้วย เงินช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกในกรณีสมาชิกเสียชีวิต พ.ศ. 2564

25. ระเบียบว่าด้วย การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนสมาชิก พ.ศ. 2564 

 
 
สำนักงาน 0-4455-8464-5 , สินเชื่อ 09-2917-9949 , การเงิน 08-5495-5055
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ
Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  กระดานถาม-ตอบร้องเรียน  I  แผนที่ตั้งสหกรณ์  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อสหกรณ์