ขยายระยะเวลา สินเชื่อเพื่อเหตุฉุกเฉินโควิด-19 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565  
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด เข้าเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด เข้าเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด
เยี่ยมชม/ดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น จำกัด
เยี่ยมชม/ดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น จำกัด
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด
 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด
เยี่ยมชม/ดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จำกัด
เยี่ยมชม/ดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จำกัด
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำปี 2562
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำปี 2562
 
 
 เกี่ยวกับสหกรณ์
 วิสัยทัศน์สหกรณ์
 วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
 หลักการสหกรณ์
 ผู้ตรวจสอบกิจการ
 คำสั่งสหกรณ์
 บริการของสหกรณ์
 
การเป็นสมาชิกสหกรณ์
วิธีคิดเงินปันผล
การถือหุ้นสหกรณ์
บัญชีธนาคารสหกรณ์
สวัสดิการสมาชิก
ข่าวเงินฝาก
อนุมัติเงินกู้
จำนวนสมาชิก
ยอดเงินฝากสหกรณ์
เอกสารการคำนวณกู้
ข่าวเงินกู้
เงินปันผลและเฉลี่ยคืน
ใบแจ้งหนี้
แบบฟอร์มเอกสาร
 ระเบียบสหกรณ์
 ข้อบังคับสหกรณ์
รายงานกิจการประจำปี
รายงานสถานะทางการเงิน
 ผลการดำเนินการ
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
  คณะกรรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22
  ที่ปรึกษา
  ผู้ตรวจสอบกิจการ
  เจ้าหน้าที่/ฝ่ายจัดการ
 
 ข้อบังคับสหกรณ์
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านพึงพอใจการบริการสหกรณ์ด้านใด
ด้านการเงิน
ด้านการบริการ
ด้านไอทีและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านสินเชื่อ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.233.217.106    
 
เกี่ยวกับสหกรณ์
______________________________________________________________________________________________
เกี่ยวกับสหกรณ์
 

ประวัติสหกรณ์

1. ที่ตั้ง 

     สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด เลขที่ 3/24 ซอยศรีธนามิตร2 ถนนศรีธนามิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

รหัสไปรษณีย์ 32000

2. ประวัติสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนตำบลสุรินทร์ จำกัด เกิดจากการรวมตัวของพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ ได้ให้ความสำคัญและตระหนักถึงการบริหารงานสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ สหกรณ์จดทะเบียน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2544 มีคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ จำนวน 95 คน การดำเนินธุรกิจในระยะเริ่มแรก ได้อาศัยสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เป็นระยะเวลา 5 เดือน จากนั้นได้ย้ายที่ทำการไปยัง สำนักงานสหกรณ์การเกษตรเมืองสุรินทร์ จำกัด โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสหกรณ์การเกษตรเมืองสุรินทร์ จำกัด ได้แบ่งพื้นที่ให้เช่าให้ดำเนินกิจการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 – 2552 ในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ ในระหว่าง ปี พ.ศ. 2544 – 2547  ประสบปัญหาขาดทุน เนื่องจากสหกรณ์ไม่มีเงินทุนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจาก ในปี 2545 สหกรณ์ได้จ้างพนักงาน จำนวน 1 อัตรา และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน แต่สหกรณ์ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ เนื่องจากมีเงินทุนไม่เพียงพอแต่การบริหารงาน สมาชิกยื่นกู้ต้องใช้เวลานานกว่าจะได้รับเงินกู้ ทำให้สมาชิกขาดความเชื่อมั่นในการบริหารงานสหกรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2549 สหกรณ์ได้หาเงินทุนจากสถาบันการเงินอื่น คือ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัดโดยกู้ยืมในจำนวนเงิน 2,000,000 บาท มาดำเนินธุรกิจ จากนั้นการบริหารงานมีสภาพคล่องมากขึ้น ทำให้การบริหารงานมีกำไรเพิ่มขึ้นตามลำดับต่อมา เมื่อวันที่  2 กรกฎาคม  2557  สหกรณ์ได้รับจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด เพื่อให้สอดคล้องกับบุคคลที่เข้ามาเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ซึ่งประกอบด้วย บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล

 
 
สำนักงาน 0-4455-8464-5 , สินเชื่อ 09-2917-9949 , การเงิน 08-5495-5055
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ
Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  กระดานถาม-ตอบร้องเรียน  I  แผนที่ตั้งสหกรณ์  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อสหกรณ์